SKALE

Condicións de compra on- line

PROCEDEMENTO PARA REALIZAR PEDIDOS

E-mail: info@skale.es
Web: Pode rexistrarse como cliente na nosa Web www.skale.es e realizar os seus pedidos en liña.

 

CONDICIÓNS DE COMPRA ON- LINE
Todas as compras que se realicen a través do portal www.skale.es (en diante, a Web), propiedade de CRISTINA PATIÑO ALENDE (En diante SKALE), están suxeitas ás condicións xerais recollidas no aviso legal. As Condicións Xerais prevalecen sobre as Condicións de Compra On- line.

Todos os produtos están suxeitos ás seguintes condicións. Ao comprar na Web, automaticamente acepta estas condicións. Por favor, léaas con atención.

As presentes condicións constitúen integramente o convido entre as partes no referente ás transaccións on- line de compravenda entre SKALE e os seus clientes.

SKALE está facultada para modificar unilateralmente todas e cada unha das obrigacións dispostas nas presentes condicións, sen necesidade de aviso previo/previo aviso. Igualmente, está capacitada para reestruturar, modificar ou eliminar calquera información, servizo ou contido incluído na Web, sen necesidade de aviso previo/previo aviso.

Unha compra non é definitiva ata que é aceptada por SKALE. SKALE resérvase o dereito de admisión e anulación de calquera pedido, podendo devolver o importe satisfeito polo cliente e quedando exenta de calquera outra obrigación.

A Web non esixe a previa subscrición para a simple navegación, acceso ou utilización do servizo en cuestión. Pola contra, para o acceso a determinados contidos e servizos, esixirase a previa subscrición e o seu correspondente rexistro como Usuario (de agora en diante Usuario Rexistrado).

 

REXISTRO DE USUARIO
De conformidade co disposto anteriormente, SKALE se reserva algúns dos Servizos ofrecidos a través da Web aos Usuarios Rexistrados.

Para comprar na tenda en liña de SKALE debe rexistrarse nela. Os seus datos serán gardados e así as súas futuras compras serán máis rápidas. Para darse de alta e comprar na tenda en liña debe ir ao apartado “Crear conta” dentro da sección de “A miña Conta”. Se xa está rexistrado para comprar na tenda en liña e esqueceu o seu contrasinal debe ir ao apartado “A miña Conta”, pulsar a opción Esqueceu o seu contrasinal? e inserir a súa dirección de e-mail e “Continuar”, e inmediatamente recibirá un correo electrónico co seu contrasinal.

O Usuario comprométese a seleccionar, usar e conservar o seu nome de usuario ou « login» e o seu contrasinal ou « password» (en diante e de modo conxunto as «Claves de Acceso») de conformidade co establecido nas cláusulas seguintes.

Asignación das Claves de Acceso
O Usuario terá a opción de elixir e indicar o seu propio Password de acceso. O Usuario non poderá elixir o Nome de Usuario doutra forma que sendo unha dirección de e-mail válida, a través da que se comunicará con SKALE.

Uso e Custodia
O Usuario comprométese a facer un uso lícito e diligente da Clave de Acceso, así como a non poñer ao dispor de terceiros a súa Clave de Acceso.

O Usuario comprométese a comunicar fidedignamente ao Webmaster de SKALE o máis axiña posible, a perda ou roubo das Claves de Acceso, así como calquera risco de acceso ás mesmas por un terceiro.

A Clave de Acceso soamente poderá ser utilizada polos Usuarios á que se lle asignou. SKALE queda exonerada de calquera tipo de responsabilidade que se poida devindicar polos danos e prexuízos causados ou sufridos polo uso fraudulento ou falta de dilixencia na garda e custodia da Clave de Acceso, perda ou uso contravindo o disposto nestas Condicións.

Baixa de usuario
En calquera momento pódese solicitar a baixa como Usuario Rexistrado enviando un correo electrónico a (info@skale.es) explicitando os detalles do usuario para dar de baixa.

 

PRODUCTOS
Todos os produtos que se venden nesta páxina web son novos e orixinais do fabricante.

A información proporcionada non deberá ser considerada en ningún momento nin completa nin exhaustiva debido á variada gama de produtos existentes no sector. SKALE, pola súa banda, tratará na medida das súas posibilidades de actualizar constantemente os prezos dos produtos mediante unha comunicación constante cos provedores e fabricantes.

SKALE manifesta que o produto ofrecido adóitase corresponder coa fotografía e descrición técnica do mesmo. Con todo, queda exonerada de responsabilidade para aqueles supostos nos que por erros técnicos ou humanos houbese equivocacións ou variacións entre a fotografía, a descrición técnica e o prezo. Igualmente, ponse de manifesto que as fotografías teñen un mero carácter orientativo podendo existir variacións no que ao seu aspecto físico respecta pero sen menoscabar a integridade e prestacións do produto solicitado.

SKALE exonérase dos contidos, información, opinións ou comentarios difundidos a través da Web, nin responderá do uso que o Usuario faga desa información.

 

LISTA DE PREZOS
O prezo dos produtos está en EUROS e inclúe os impostos de Lei de acordo á Lexislación Española. No resumo final de compra móstrase o prezo definitivo ou total da mesma, indicando a cantidade correspondente a prezo do produto determinado e a cantidade correspondente aos impostos aplicables.

En base á súa política comercial, SKALE poderá realizar variacións finais do prezo xa sexa por fidelización, por adquisición de produtos de certa entidade ou relevancia así como outros que poida estipular SKALE no seu debido momento. Con todo, será SKALE quen libre e voluntariamente ofreza estes descontos e/ou rebaixas, a quen estime oportuno, non podendo ser esixidos nin solicitados en ningún momento polo cliente.

Os prezos non inclúen gastos de envío. Os prezos son válidos salvo erro mecanográfico. Todas as vendas realízanse coa súa correspondente factura. Os produtos están dispoñibles para a súa venda ata fin de existencias.

Os prezos expostos poderán ser revisados e modificados en calquera momento por SKALE.

Unha vez comprobado o pago iniciarase por parte de SKALE a tramitación do pedido.

 

FORMAS DE PAGO
Tarxeta de crédito
Tarxeta de crédito Co obxectivo de proporcionar maior seguridade aos propietarios das tarxetas de crédito, incluíron un número de tres díxitos nas súas tarxetas denominado CSC que serve como código de identificación para verificar a presenza física da tarxeta durante as transaccións a través de Internet. Este número de tres díxitos aparece impreso no reverso da súa tarxeta (na zona de firma), inmediatamente despois do número de tarxeta. Co propósito de previr transaccións fraudulentas con tarxetas de crédito, SKALE resérvase o dereito de solicitar aos seus clientes devanditos díxitos de control antes de realizar o envío do pedido.

A fraude con tarxeta de crédito é un delito, e SKALE establecerá acción xudicial contra todo aquel que realice unha transacción fraudulenta na nosa tenda on- line.

SKALE realiza un seguimento de cada transacción e utilizará todos os medios dispoñibles pola Lei para que aquelas persoas que realicen compras fraudulentas sexan sancionadas polas autoridades.

Bizum
Trátase dun sistema de pago que funciona dunha conta bancaria a outra a través do número de móbil e ao momento.

Emisión da factura
A factura será emitida, cos datos que se facilitaron para iso, unha vez estea confirmado o pago do pedido e recibido e xestionado o mesmo. Poderá obter a factura das seguintes formas:
a) Descargar na súa área persoal.
b) Envío á súa dirección de correo electrónico.
c) Envío xunto co pedido.

 

ENVÍOS
SKALE non enviará ningún produto ata que o Departamento de Administración comprobase que se realizou o pago.

A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista puxese os produtos ao dispor do cliente e este asinase o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar os produtos á recepción e expoñer todas as condicións e reclamacións que poidan estar xustificadas no documento de recepción de entrega.

SKALE enviará os produtos polo medio que estime oportuno para cumprir cos seus compromisos.

 

GASTOS DE ENVÍO
Envío: Portes, 6,50€ (Península)

Para envíos fóra da península consúltenos as tarifas a través do seguinte correo de contacto: info@skale.es

Con todo, SKALE RESÉRVASE O DEREITO DE SOLICITAR UNHA CANTIDADE ADICIONAL para pedidos especialmente pesados ou voluminosos. No caso de que isto ocorra e o cliente non estea interesado en formalizar o pedido cos gastos de envío indicados, devolveráselle o importe pago e anularase o pedido. SKALE quedará exenta de calquera outro compromiso ou obrigación co cliente.

Prazo de entrega
Envíos Peninsulares (España e Portugal): Unha vez  preparado o pedido polo noso almacén, recibirálo en 48-72 h.

O prazo de preparación do pedido é normalmente de 1 día laborable, pero en épocas de alta demanda pode demorarse ata 3 días laborables.

As fins de semana, a empresa de transporte non realiza recollidas nin repartición.

Para envíos fóra da península consúltenos as tarifas a través do seguinte correo de contacto: info@skale.es

Estas datas poden estar suxeitas a cambios por circunstancias especiais, así como por festividades locais ou nacionais.

Con todo, estes prazos son orientativos e poden variar por razóns alleas á nosa compañía. SKALE non se compromete a ningún prazo de entrega determinado, posto que o proceso de envío depende de terceiros.

Rotura de stock
Na Web só poñemos á venda produtos en stock, xa sexa no noso propio almacén ou no dalgunha entidade, fabricante ou almacenista, que nos permiten servir o produto no tempo descrito como prazo de entrega. Con todo, a sincronización da web cos almacéns non é instantánea. Ademais, no período de tempo entre que un cliente rexistra un pedido na Web ata que recibimos e procesamos o xustificante de pago algún produto podería esgotarse. Polo anterior, poderíase dar algún caso illado en que non podemos servir un pedido por falta de stock.

Cando non sexa posible servir un produto por falta de stock, SKALE poñerase en contacto co cliente para comunicarllo, anular o pedido e devolverlle o seu diñeiro inmediatamente por transferencia bancaria.

Nestes casos, sempre se devolverá o importe ao cliente e anularase o pedido. NON SERÁ POSIBLE MANTER O PREZO DO PRODUTO ESGOTADO PARA SERVILO CANDO SE REPOÑA O STOCK, xa que o prezo do produto cambia en cada reposición en función do noso prezo de compra.

 

GARANTÍA
Os clientes de SKALE benefícianse da garantía dada polos distintos fabricantes de cada un dos artigos.

SKALE non responderá baixo ningún concepto dos posibles fallos ou defectos que puidesen ter os produtos proporcionados. Será o propio fabricante quen coa súa garantía responderá dos posibles danos que o produto albergase.

Os defectos ou danos debidos a unha incorrecta utilización ou manipulación do material ou os desgastes producidos por un uso normal do mesmo, non se inclúen nesta garantía.

As diminucións na funcionalidade dos artigos, debidas ás limitacións de concepción dos mesmos, tamén están excluídas da cobertura desta garantía.

 

DEREITO DE DESISTENCIA E DEVOLUCIÓNS
Forma de exercer o dereito de desistencia:
 Para exercer o dereito de desistencia respecto dos produtos comprados exclusivamente  na Web, deberá manifestar a súa decisión inequívoca de desistir do contrato, no prazo de 14 días naturais, dalgunha das seguintes maneiras:
– Se elixe a opción de devolver o produto no centro de SKALE, deberá contactar previamente co noso Servizo de Atención ao Cliente, no teléfono 981064788, quen lle remitirá unha autorización de devolución que terá que presentar no centro.
– Se elixe a opción de devolver o produto a través da tenda en liña da Web, deberá poñerse en contacto co noso Servizo de Atención ao Cliente no teléfono 981064788, ou a través da conta de email info@skale.es para manifestar de forma inequívoca a súa decisión de desistir do contrato.

– Sen prexuízo do disposto nos parágrafos anteriores, tamén poderá optar por exercer o seu dereito de desistencia cumprimentando e enviando electronicamente á conta de email info@skale.es o formulario de desistencia que pode descargarse aquí, nese caso, comunicarémoslle sen demora por correo electrónico a recepción da devandito desistencia.

O dereito de desistencia entenderase exercido dentro de prazo cando nos enviara a comunicación relativa ao exercicio deste dereito antes de que finalice o prazo correspondente, nos termos indicados anteriormente.

Consecuencias da desistencia:
Por cuestións de hixiene non se admitirá a devolución de produtos que fosen desprecintados e/ou utilizados.

No caso de que exercite o dereito de desistencia, SKALE farase cargo de pórtelos a condición de que o produto non sexa o requirido polo cliente, por erro achacable á empresa ou porque o estado deste debido ao transporte ou outro motivo non sexa o adecuado, como moi tarde 14 días naturais a partir da data na que nos informe da súa decisión de desistir do contrato.

No caso de devolución por decisión do cliente, este asumirá os gastos de transporte pola devolución do mesmo.

En todos os casos, os produtos obxecto de devolución deberán atoparse en perfectas condicións, na súa embalaxe orixinal e cos manuais, accesorios ou agasallos promocionais, no seu caso, incluídos. Se non fóra así, non se pode exercer devandita desistencia.

 

FOLLA DE RECLAMACIÓNS
Existen follas de reclamacións ao dispor do cliente. O formulario pódese solicitar ao noso departamento de atención ao cliente por teléfono ou ben por correo electrónico, e farémolo chegar á dirección que nos indiques. Tamén podes solicitalo nos nosos establecementos en C/ PINTOR JOAQUÍN VAAMONDE, 12 ENTREPLANTA 15005 – A Coruña

 

RESOLUCIÓN DE CONFLITOS DE FORMA EXTRAXUDICIAL (PROCEDEMENTOS DE RESOLUCIÓN)
As controversias entre as partes que poidan derivarse de contratos celebrados exclusivamente por vía electrónica poderán ser liquidadas de forma extraxudicial a través da plataforma de resolución de conflitos en liña que publica a Comisión Europea, na que se atopará toda aquela información necesaria para exercitar as accións que correspondan.

A ligazón á plataforma desde o que se poderá exercitar a reclamación correspondente é o seguinte:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

 

XURISDICIÓN, COMPETENCIA E LEXISLACIÓN
No caso de non optar ningunha das partes por unha resolución alternativa de conflitos ou ben, cando a resolución nese tipo de procedementos non fose conforme para algunha das partes:
As partes sométense, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de SKALE Respecto a as cuestións de fondo que se deriven do cumprimento/incumprimento das condicións pactadas, rexeranse primeiramente polo pactado nas mesmas e subsidiariamente polo disposto no Código Civil e lexislación complementaria aplicable ao caso.